Minimum zaangażowania Klienta

Maksimum zaangażowania Biura

TEL:505 621 085

Współpraca z nami to:

  miła i fachowa obsługa
  ceny negocjowane indywidualnie
  możliwość świadczenia usług w siedzibie Klienta
  reprezentowanie Klienta, przed Urzędem Skarbowym i ZUS, w oparciu o udzielone pełnomocnictwo
  
Usługi księgowe

Księgowość finansowa

W ramach księgowości finansowej nasze biuro rachunkowe oferuje prowadzenie ksiąg rachunkowych firm zgodnie z polskimi przepisami. 

Rachunkowość w zakresie księgowości finansowej obejmuje m.in.:

  prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych
  prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów i innych ewidencji przychodów
  rozliczanie podatku dochodowego osób prawnych i fizycznych oraz inne rozliczenia z Urzędem Skarbowym
  prowadzenie rejestru podatku od towaru i usług (VAT) i deklaracji

  prowadzenie wszelkich ewidencji wymaganych przepisami m.in.: środków trwałych, wyposażenia, wynagrodzeń itd.
  sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych oraz innych zestawień na życzenie Klienta
  sporządzanie sprawozdań i raportów statystycznych i innych, wymaganych odrębnymi przepisami
  rozliczanie dotacji UE

Księgowość płacowa

 Biuro rachunkowe obsługę kadrowo-płacową obejmującą m.in.:

  prowadzenie akt osobowych pracowników wg zasad przewidzianych prawem pracy
  obliczanie wynagrodzeń, sporządzanie listy płac, deklaracji podatkowych pracowników
  rozliczenia z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
  rozliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych na różnych podstawach
  prowadzenie ewidencji zatrudnienia i płac
  prowadzenie rozliczeń (PFRON)
  reprezentacja przed organami US i ZUS

Dokumentacja księgowa

Opracowujemy niezbędną i wymaganą przepisami dokumentację księgową, a w szczególności:

  Politykę rachunkowości
  Zakładowy Plan Kont
  Regulaminy wewnętrzne
AB Biuro Rachunkowe Agnieszka Brzezińska